Šk. rok 2018/2019

 
Škola v prírode. Ďakujeme dievčatám zo škôlky za sladkosti a ovocie, rod. Ivaničovej za chutný koláčik a p. uč. Šamovi za pomoc pri nočnej hre.
 
 
Chceme sa poďakovať p. konateľovi Orolinovi a jeho teamu za Deň detí, za úpravu parku, starostlivosť a hlavne za sponzorský dar- Poklad (peračníky a spoločenské hry). 
 
 
Chceli by sme vyjadriť čo najsrdečnejšie poďakovanie všetkým, ktorí prispeli sponzorsky, alebo participovali na akciách v súvislosti s partnerskou návštevou z Poľska.
Obec Banská Belá - upomienkové predmety, pán farár, Lesy Banská Belá, hasiči B. Štiavnica, pán Stračina za veľké množstvo úžasných špekačiek, divadelný súbor Theatre Bel-Ej, pani Wernerová, p. Mlynáriková, p. Dlubač, manželia Novákovci, p. Flochová, p. kuchárkam ZŠ s MŠ, p. Klátiková, Schniererová a veľká vďaka patrí aj všetkým učiteľom.
 
 
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jarnom upratovaní a zveľaďovaní okolia školy, či iných obecných priestorov. Veľmi si vážime Vašu pomoc.Veľké ďakujem patrí aj pánovi zriaďovateľovi za sponzorskú odmenu - špekačky, ktoré sme si vychutnali po spoločnej práci. Ešte raz všetkým ĎAKUJEME. 
 
 
Ďakujeme obci B. Belá za finančný príspevok v sume 307 € na organizáciu Behu obce Banská Belá. (medaile, odmeny, horalky)
 
 

                   Šk. rok 2017/2018

 
Ďakujeme veľmi pekne obci Banská Belá za úhradu cestovného do partnerskej školy v Poľsku, taktiež za pokosenie trávy v celom areáli ZŠ s MŠ a poskytnutie pracovníka na vymaľovanie triedy a chodbových priestorov v kuchyni.
 
Tiež veľmi pekne ďakujeme starým rodičom našich žiačok p. Ivaničovi a Pavlíkovi.
 
Ďakujeme pánovi konateľovi lesov Banská Belá,za spoluprácu pri organizácii Dňa detí, výborné mäsko na guláš, sladkú desiatu, džúsiky, či kľúčenky. Výborne sme sa v Lesoparku cítili. Ďakujeme! Srdečná vďaka patrí tiež divadelníkom Banská Belá za úžasné divadelné predstavenie, ktoré zožalo u detí naozaj veľký úspech. Ešte raz ďakujeme.
 

                   Šk. rok 2016/2017

 

Ďakujeme p.M. Ďuricovej za hodnotné ceny, ktorými zasponzorovala fotografickú súťaž a rovnako ďakujeme sponzorovi a usporiadateľovi fotografickej súťaže p. uč. Mayerovi. 

 

V prekrásnom prostredí si siedmaci užili 3 dni na chate vďaka našim sponzorom p.Petákovi a p.Rudinskej, ktorým zo srdca ďakujeme.

 

Touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie pánovi starostovi za upomienkové predmety B. Belej pre našich poľských priateľov, pánovi konateľovi Lesov, s. r. o.  Banská Belá za možnosť príjemne stráviť MDD v Lesnom parku Belian a pohostenie. Naše veľké poďakovanie patrí aj rodine Stračinovej za obrovské množstvo chutných mäsových výrobkov. Ďakujeme!

 

 

V piatok 17.12.2016 v riaditeľni našej školy "tisíc" darov rozžiarilo detské očká. Vôbec nie je samozrejmé, že dnes sa nájde veľké srdce, ktoré chce rozdávať šťastie a radosť aj iným. A takéto srdce má pani Murančanová, ktorá už niekoľko rokov v spolupráci s nadáciou Orange robí krajšie vianočné sviatky ľudom, ktorí to potrebujú. Bez toho, aby ju niekto požiadal, bez publicity, v tichosti s dobrým pocitom pomáha ľudom v svojom okolí.  A nie je to len napísať príbeh, zistiť čo koho poteší, ale venovať čas zháňaniu, nákupom, telefonovať, vybavovať.... veľká úcta voči Vám ako človeku, ktorý má vlastnú rodinu, vlastný život a venuje sa takejto veci, len pre dobrý pocit.... Dnes sa radovali 4 deti a ich rodiny, vybehli slzy dojatia u nejedného nás zúčastnených ...Pani Murančanová, ďakujeme za našich žiakov, pre deti je niekedy  namáhavé vyslovovať (či písať) tieto slová vďačnosti...ale ja viem, že po včerajšku majú  skúsennosť s ľudskostou, ktorá je dnes taká vzácna a taká potrebná. foto

 

 

Pánovi Ernekovi patrí naše veľké úprimné ĎAKUJEME!!!

Pán Peter Ernek, majiteľ Penziónu pod Sitnom, pripravil pre žiakov našej školy a škôlky milé prekvapenie. 40 detí, ktoré úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach, malo možnosť stretnúť sa s Mikulášom a s čertom priamo v jeho pizzérii Meštianska. Usmievavé čašníčky obslúžili všetkých chutnou pizzou a teplým čajom. 

 

 

 Vedúca školskej jedálne so svojím kolektívom vyslovuje úprimné poďakovanie pánovi starostovi a aktivačným pracovníkom za položenie dlažby ku vchodu do školskej kuchyne.

 

Ďakujeme p.starostovi za poskytnutie aktivačných pracovníkov počas letných prázdnin a najmä za odstránenie havarijnej situácie, ktorá vznikla na vodovodnom potrubí.

 

Ďakujeme p.konateľovi Lesov Banská Belá, Ing. Štefanovi Orolínovi za sponzorský dar na zakúpenie novej práčky pre našu materskú školu.