Zloženie rady školy 

 
 

        Od 19.10.2016 rada školy pracuje v tomto zložení: 

 

        predseda rady školy: Mgr. M.Hanesová

 

         4 zástupcovia za zriaďovateľa: 

         Ing. Z.Durbáková PhD.,  Ing. J.Dobák, Ing. M.Mlynárik, E.Stračina                                        

         2 zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

         ZŠ-Mgr. Z.Mayer, Bc. M.Krahulcová            

          1 zástupca nepedagogických zamestnancov: M.Villárová

         4 zástupcovia rodičov: ZŠ -   Bc. J.Lepáček 

                                                        Mgr. E.Murančanová 

                                                        S.Hunková   

                                                MŠ - Mgr. M.Hanesová 

 

 

Podávanie návrhov, podnetov a  zároveň výziev na pomoc pri riešení problémov očakávame od vás na emailovej adrese       

radaskolybbela@gmail.com