Inovovaný ŠkVP

 

Rámcový učebný plán pre 1. a 5.ročník je zostavený podľa iŠVP, ostatné ročníky sú ponechané podľa starého ŠVP.
 
 
 

Inovovaný rámcový učebný plán ISCED 1

Inovované učebné osnovy ISCED2 AJ

 
Učebné osnovy pre 1.stupeň:
Učebné osnovy jednotlivých predmetov pre 1. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Posilnené sú hodiny ANJ a TEV - učebné osnovy tu: ANJ, TEV
 
Učebné osnovy pre 2.stupeň: